Pirkimo sąlygos

SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – Vincentas Kašėta, individ., veiklos pažymos nr. 1051796, adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 64, Kaunas, kurio produktai yra parduodami svetainėje www.vincentasphotografas.com  ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) arba juridinis asmuo, perkantis  paslaugas svetainėje www.vincentasphotografas.com

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui www.vincentasphotografas.com svetainėje ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.5. Paskyra – Pirkėjo atliekamo registravimosi svetainėje www.vincentasphotografas.com rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.

1.6. Svetainė – internetinė svetainė www.vincentasphotografas.com

BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Pirkėjas prieš darydamas užsakymą turi pažymėti varnelę ir patvirtinti, kad yra susipažinęs su Pirkimo-Pardavimo taisyklėmis ir kad su jomis sutinka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ar paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, pinigų grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su pirkimu – pardavimu svetainėje www.vincentasphotografas.com susijusios sąlygos.

2.2. Pirkimo metu nėra galimos situacijos, kai Pirkėjas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis. Pirkėjui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Taisyklėse, yra privalome gauti išankstinį Pardavėjo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos ar papildytos šios Taisyklės.

2.3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pakeistos Taisykles skelbiamos svetainėje. Visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, išskyrus atvejus, kai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo data.

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su svetainėje www.vincentasphotografas.com viešai paskelbta Pardavėjo Privatumo politika. Pirkėjo asmens duomenys tvarkymas atliekamas laikantis galiojančių teisės aktų ir  svetainėje skelbiamos Privatumo politikos.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

PIRKIMO – PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS

3.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas  svetainėje www.vincentasphotografas.com sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam  prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis, kurie Pardavėjo yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.

3.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą įvykdo visus užsakymo žingsnius ir pateikia užsakymą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie mokėjimo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu bei interneto naršyklėje.

3.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas www.vincentasphotografas.com svetainėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo bei nutraukti Sutartį Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis Svetaine, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, laikantis šių Taisyklių ir Privatumo politikos.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka.

APMOKĖJIMO TVARKA

6.1. Prekių ir paslaugų kainos www.vincentasphotografas.com svetainėje nurodomos eurais.

6.2. Už užsisakytas prekes ir paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti bankine kortele ir bankiniu pavedimu.

6.3. Užsakymas patvirtinamas kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba paslaugas.

6.4. Pirkėjas, norėdamas gauti sąskaitą- faktūrą, turi susisiekti su Pardavėju el. paštu info@vincentasphotografas.com

6.5. Pirkėjui pageidaujant gali būti išrašyta sąskaita faktūra ne jo vardu, o įmonei ar kitai įstaigai. Tokiu sąskaita išrašoma ir išsiunčiama Pirkėjui jo nurodytu el. pašto adresu.

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRISTATYMAS

7.1. Pirkėjas, apmokėjęs už prekes (elektronines nuotraukas), gaus jas po patvirtinto apmokėjimo. Kai tik apmokėjimas bus patvirtintas, Pirkėjui automatiškai bus išsiųstas el. laiškas, jog paslaugos yra pradedamos vykdyti.

7.2. Prekių bei paslaugų užsakymai priimami ir vykdomi 24/7

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA.

8.1. Prekių grąžinimui galioja LR teisės aktuose numatyta tvarka.

8.2. Pirkėjui pradėjus užsakymą ir jo nebaigus (nesumokėjus) pirkimo-pardavimo sandoris laikomas neįvykusiu.

8.3. Jei Svetainėje Pirkėjams yra suteikiama pinigų grąžinimo garantija, Pirkėjas gali ja pasinaudoti per nurodytą laikotarpį nuo tos dienos, kada padaro pavedimą/apmokėjimą. Tokiu atveju Pirkėjui yra grąžinama visa jo sumokėta suma ir nutraukiama sudaryta Pirkimo-Pardavimo sutartis, jei dar nėra pradėti svetainės kūrimo darbai.

8.4. Visais kitais atvejais pinigai nėra grąžinami, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas dėl to susitaria atskirai.

ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų (prisijungimo vardo, slaptažodžio) saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.

9.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visa komunikacija, susijusi su prekių ir paslaugų įsigijimu, vykdoma Svetainėje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas komunikaciją susijusią su prekėmis ar paslaugomis vykdo kitais būdais, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir rizikos galinčios kilti dėl tokios komunikacijos.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.